منابع کارشناسی ارشد شهرسازی - کارشناسی ارشد شهرسازی

منابع کارشناسی ارشد شهرسازی

 منبع مهم کارشناسی ارشد شهرسازی

1-  احسن،مجید،مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،تهران،1379

2- اردشیری، مهیار: شوراها، شهرداری‌ها و مدیریت شهری، ماهنامه شهر، شماره 3، 1378.

3- اطهاری، کمال: بحران اندیشه در شهرسازی معاصر ایران، معماری و شهرسازی، شماره 31 و 32، 1375.

4- استروفسکی، واتسلاف: شهرسازی معاصر، ترجمه لادن اعتضادی، تهران، 1371.

5- اطهاری، کمال: راهبرد توسعه، راهبردهای شهرسازی و شهرهای جدید، مجموعه مقالات شهرهای جدید فرهنگی جدید در شهرنشینی، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، 1368.

6- اطهاری، کمال و دیگران: مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن، بخش دوم، مطالعات اقتصادی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1379.

7- اعتماد، گیتی: آینده شهرسازی ایران، مجله معماری و شهرسازی، شماره 62 و 63، دوره نهم، 1380

8- امیریاراحمدی، محمود: به سوی شهرسازی انسانگرا، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، 1378.

9- اعتماد، گیتی: برنامه‌ریزی شهرهای جدید، مجموعه مقالات شهرهای جدید فرهنگی جدید در شهرنشینی، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، 1368.

10- بحرینی، حسین: تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی، تهران، دانشگاه تهران، 1378.

11- بحرینی، سید حسین: تحلیل فضاهای شهری، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1386.

12- بحرینی، سید حسین: فرایند طراحی شهری، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1382.

13- بنه ولو، لئوناردو: تاریخ شهر، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369.

14- پاپلی یزدی، محمد حسین: نظریه‌های شهر و پیرامون، تهران، سمت، 1382.

15- پاول، کنت: شهر فردا، تهران، سازمان شهرداری‌های کشور، 1383.

16- پور محمدی، محمد رضا، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، سمت،1385

17- ترنر، تام: شهر همچون چشم انداز، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، 1376.

18- تقوی‌نژاد دیلمی، محمد رضا: معماری، شهرسازی و شهرنشینی ایران در گذر زمان، تهران، فرهنگسرای یساولی، 1366.

19- تقی‌زاده مطلق، محمد: کتاب شهرهای جدید ـ 1 (مجموعه مقالات) شرکت عمران شهرهای جدید، تهران، 1382.

20- توسلی، محمود: اصول و روش‌های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، شرکت افست، تهران، 1365.

21- توسلی، محمود: قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1376.

22- توفیق، فیروز: روش‌های شهرسازی نوین در فرانسه ـ انگلستان ـ آمریکا، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، 1384.

23- توفیق، فیروز: گسترش شتابان شهرنشینی در ایران، مجله آبادی، سال سوم، شماره نهم، تهران، 1372.

24- توفیق، فیروز: مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی: مسکن، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1369.

25- جواد شهیدی، کوروش: مقدمه‌ای بر مفاهیم نوشهرها از آغاز تا امروز، 1377.

26- حبیبی، محسن: از شار تا شهر، تهران، دانشگاه تهران، 1375.

27- حسین زاده دلیر، کریم: برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، تهران، سمت، 1380.

28- حسینی، علی: مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه‌ای ایران، رشت، 1385.

29- حکمت نیا، حسن: اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، یزد، 1345.

30- دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،خبرنامه،شماره 18،1386

31- دراکیس، دیوید: شهر جهان سومی، ترجمه فیروز جمالی، نشر توسعه، 1377.

32- رهنمایی، محمد تقی: فرایند برنامه‌ریزی شهری ایران، سمت، تهران، 1383.

33- رفیعی، مینو: مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی: اقتصاد، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1369.

34- زنجانی، حبیب الله: مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی: جمعیت، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1369.

35- زیاری، کرامت الله: برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، دانشگاه یزد، 1381.

36- زیاری، کرامت الله: برنامه‌ریزی شهرهای جدید، سمت، تهران، 1378.

37- زیاری، کرامت الله: مکتبها، نظریه‌های و مدل‌های برنامه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه یزد، 1383.

38- سازمان برنامه و بودجه: ارزیابی طرح‌های جامع شهری در ایران، مهندسان مشاور زیستا، تهران، 1372.

39- سازمان برنامه و بودجه: طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1368.

40- سازمان شهرداری‌های کشور: برنامه‌ریزی و مدیریت شهری: مسائل نظری و چالش‌های تجربی، تهران، 1381.

41- سازمان شهرداریهای کشور: معیارها و ضوابط ساماندهی صنایع و خدمات شهری، تهران، 1383.

42- سازمان شهرداریهای کشور:کتاب سبز(راهنمای شهرداریها)،جلداول،شهرسازی،1377

43- سازمان شهرداریهای کشور:کتاب سبز ، (راهنمای شهرداریها) ، جلد پنجم ، طرحهای شهری در ایران ، 1377

44- سایت اینترنتی مرکز آمار ایران

45- سعیدنیا، احمد: اندیشه‌های خام شهرسازی، هنرهای زیبا، شماره اول، 1374.

46- سعید نیا،احمد:کتاب سبز شهرداری،کاربری زمین شهری،جلد2،مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری، تهران، 1378.

47- سعیدنیا،احمد،کتاب سبزشهرداریها، نظام مراکزشهری وفضاهای مسکونی،راهنمای شهرداریها،جلدچهارم،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور،1382

48- سعید نیا، احمد، کتاب سبز شهرداری، طرحهای شهری در ایران،راهنمای شهرداریها،جلد پنجم،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور،،1382

49- سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شهرداریها، ساخت و سازهای شهری، راهنمای شهرداریها، جلد ششم، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور،1382

50- سعیدنیا ، احمد،کتاب سبزشهرداریها ، مواد زائد شهری ، راهنمای شهرداریها ، جلد هفتم ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

51- سعیدنیا،احمد،کتاب سبزشهرداریها،فضای سبز شهری،راهنمای شهرداریها ، جلدچهارم ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

52- سعیدنیا، احمد: کتاب سبزشهرداری، مدیریت شهری، جلد 11، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری، تهران، 1379.

53- سعیدنیا،احمد،کتاب سبزشهرداریها،طراحی فضاها و مبلمان شهری،راهنمای شهرداریها، جلد چهارم ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

54- سلطان‌زاده، حسین:روند شکل‌گیری شهر و مراکز مذهبی در ایران، نشر آگاه، تهران، 1362.

55- سلطان‌زاده، حسین: مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، تهران، امیر کبیر، 1367.

56- سمینار شهرهای جدید: شهرهای جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید، 1370.

57- سید صدر، ابوالقاسم: مجموعه کامل حقوق شهرسازی و معماری، خیام، 1378.

58- سیف الدینی، فرانک: مبانی برنامه‌ریزی شهری، آییژ، تهران، 1381.

59- شرکت عمران شهرهای جدید: کتاب شهرهای جدید ـ 2 (مجموعه مقالات شهرسازی)، 1382.

60- شکویی، حسین: جغرافیای شهری، تهران، پیام نور، 1381.

61- شکویی، حسین: دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، سمت، 1373.

62- شوای، فرانسواز: شهرسازی واقعیات و تخیلات، دانشگاه تهران، 1375.

63- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران: مجموعه مقالات کارگاه تخصصی تدوین سیاست‌های راهبردی برای توسعه آتی شهر تهران، 1383.

64- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران: مصوبات کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، 1377.

65- شیعه، اسماعیل: با شهر و منطقه در ایران، دانشگاه علم و صنعت.

66- شیعه، اسماعیل: کارگاه برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، 1385.

67- شیعه، اسماعیل: مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1369.

68- صرافی، مظفر: توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری، مجله معماری و شهرسازی، شماره 35، 1375

69- صرافی، مظفر: مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، سازمان برنامه و. بودجه، 1377.

70- عابدین درکوش، سعید: درآمدی به اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1372.

71- عزیزی، محمد مهدی: تراکم در شهرسازی، دانشگاه تهران، 1382.

72- عسگری، علی: برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، همدان، نورعلم، 1381.

73- عظیمی، احمد: قوانین شهرسازی در ایالات متحده آمریکا، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، 1357.

74- فرید، یدالله: جغرافیا و شهرشناسی، دانشگاه تبریز، 1368.

75- فکوهی، ناصر: انسان شناسی شهری، نشر نی، تهران، 1383.

76- فلامکی، منصور: سیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز، تهران، نشر فضا، 1383.

77- فلامکی، منصور: باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، دانشگاه تهران، 1374.

78- فنی، زهره: شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه‌ای، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور،1382.

79- فیلد، برایان: فنون پیش‌بینی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، ترجمه فاطمه تقی‌زاده، سازمان برنامه و بودجه، 1376.

80- قرار داد تیپ / 2، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

81- قریب، فریدون: بررسی تطبیقی نظام‌های شهرسازی (هلند، نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک)، دانشگاه تهران،1380.

82- قهاری، منوچهر: اداره امور شهر، تهران، 1364.

83- کارگاه تخصصی تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور: مجموعه مباحث و نظرات کارشناسی برای تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری شهر، تهران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، 1385.

84- کامروا، محمد علی: مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1384.

85- کامیار، غلامرضا: حقوق شهرسازی بانضمام قوانین مربوط به شهرسازی،تهران، مجد، 1379.

86- کریر، راب: فضای شهری، جهاد دانشگاهی، تهران، 1375.

87- کلانتری خلیل آباد، حسین: فنون و تجارب برنامه‌ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 1384.

88- کیانی، محمد یوسف: شهرهای ایران، جهاد دانشگاهی تهران، 1366.

89- گوتن، آندره: شهرسازی در خدمت انسان، تهران، دانشگاه ملی ایران، 1358.

90- گیدیون، زیگفرید: فضا، زمان و معماری، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهران، 1350.

91- لیچفیلد، ناتانیل: نقش ارزیابی در روند برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و تکنیک‌های رایج آن، ترجمه زهره قراگزلو، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1365.

92- لینچ، کوین: تئوری شکل خوب شهر، دانشگاه تهران، 1381.

93- لینچ، کوین: سیمای شهر، دانشگاه تهران، 1374.

94- مجله آبادی، فصلنامه شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی، سال چهاردهم، شماره 45، 1383.

95- مجله آبادی، فصلنامه شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی، سال هفدهم، شماره 21، 1386.

96- مجید زاده، یوسف: آغاز شهرنشینی در ایران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1368.

97- مجتهدزاده، غلام حسین: برنامه‌ریزی شهری ایران، تهران، پیام نور، 1376.

98- مدنی پور،علی،ظهور یک کلانشهر،پردازش و برنامه ریزی شهری،1381

99- مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری: مطالعه و بررسی روش سرانه‌های شهری، مهندسان مشاور پارس ویستا، جلد دوم و سوم، تهران، 1377.

100- مرکزمطالعات برنامه‌ریزی شهری:نگرشی بر الگوهای برنامه‌ریزی شهری در ایران، وزارت کشور، تهران،1369.

101- مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری: شیوه‌های تحقق طرحهای توسعه شهری، جلد دوم، مهندسین مشاور شارمند، 1378

102- مزینی، منوچهر: مقالاتی در باب شهر و شهرسازی، دانشگاه تهران، 1373.

103- مشهدیزاده دهاقانی، ناصر: تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1374.

104- معاونت امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازی: برنامه‌ریزی شهری در پروژه‌های آماده‌سازی زمین،1367.

105- معصومی اشکوری، سید حسن: اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، صومعه سرا، 1370.

106- مقررات شهرسازی و معماری و طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (از تاریخ تاسیس تا 1383)، نشر توسعه ایران، 1383.

107- مک لافلین، برایان: برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای رویکرد سیستمی، ترجمه فرح حبیب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، 1385.

108- منصور،جهانگیر،قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری،دیدار،تهران،1382

109- مهدیزاده،جواد و همکاران: برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن درایران)، حوزه معاونت شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و شهرسازی، 1382.

110- موریس، جیمز و ادوین، جیمز: تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی، تهران، جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران، 1368.

111- مولن، پی یر: نوشهرها، ترجمه رضا قیصریه، تهران، فضا، 1365.

112- نظریان، اصغر: جغرافیای شهری ایران، تهران، پیام نور، 1381.

113- نوریان، فرشاد: نگرشی بر روند تهیه طرح‌های تفصیلی در شهرسازی، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، 1375.

114- هاشمی، فضل الله: حقوق و قوانین شهری، تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری ایران، 1379.

115- هال،پیتر:برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، ترجمه جلال تبریزی، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، 1381.

116- همایش بین المللی شهرهای جدید: هویت شهرهای جدید: مجموعه مقالات، شرکت عمران شهرهای جدید، تهران، 1385.

117- هیراسکار، جی، کی: درآمدی بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، ترجمه محمد سلیمانی، جهاد دانشگاهی تربیت معلم، تهران، 1376.

118- وزارت مسکن و شهرسازی: آیین نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، تهران، 1379.

119- وزارت مسکن و شهرسازی: مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، شرکت طرح و نشر پیام سیما، 1383.

120- وزارت مسکن و شهرسازی: مقررات شهرسازی و معماری و طرح‌های توسعه و عمران، تهران، چاپ پنجم، 1379.

121- یوسف‌زاده، مجید، آغاز شهرنشینی در ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران

 

عباس ریاضت ; ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٢